ChemoMetec

NucleoCounter® NC-200™ - prodej demo systému

14 900,00 €
7 500,00 €
Code NC200demo

Velmi přesný automatizovaný sčítač buněk využívající špičkové techniky obrazové cytometrie. Pro automatické obarvení a přípravu vzorků slouží patentovaná objemově kalibrovaná kazeta Via1-Cassette™ zaručující vysokou přesnost a opakovatelnost. S přizpůsobitelnými protokoly a specializovanými analýzami pro agregované buňky a buňky na mikronosičích představuje NucleoCounter® NC-200™ komplexní řešení na počítání a stanovení životnosti buněk. Nabízíme post-demo systém, používaný při prezentacích. Pro více informací nás kontaktujte na info@animalab.cz.

Zjistit více o produktu
Výhody

Klíčové vlastnosti 

 • Přístroj přesně počítá:
  - agregované buňky
  - buňky kultivované na mikronosičích
  - kmenové buňky odvozené z adipózní tkáně
  - T-lymfocyty
 • Přístroj je validován podle SVP/SLP a vyhovuje 21 CFR části 11
 • Nevyžaduje servisní smlouvu, kalibraci, ani údržbu
 • Pomocí Via1-Cassette™ dokáže eliminovat lidské chyby
 • Neomezené softwarové licence

Inovativní Via1-Cassette™ eliminuje lidské chyby

Cassette_lille-158x300.png

Při ručním počítání ovlivňuje výsledky subjektivní hodnocení definice buňky. NucleoCounter® NC-200™ omezuje vliv lidského faktoru na počítání. Pomocí Via1‑Cassette™ vylučuje chyby, které mohou nastat při pipetování a barvení. Via1‑Cassette™ má integrovanou pipetu a imobilizovaná fluorescenční barviva akridinová oranž a DAPI automaticky postupně zbarví populace všech, a poté mrtvých buněk. Kazeta Via1-Cassette™ je objemově kalibrovaná a zaručuje vysokou přesnost stanovení počtu a životnosti buněk. Celkově tento patentovaný způsob stanovení životnosti a počtu buněk v jednom kroku netrvá ani 50 sekund.

 

conventional-nucleocounter.png

Kombinace jednoduchosti a inovativního přístupu k počítání

Pomocí sčítače buněk NC-200™ má postup 3 jednoduché kroky: založení kazety s buněčnou suspenzí, vložení kazety do přístroje NucleoCounter® NC-200™ a stisk tlačítka RUN (obrázek 1). Výsledky se pomocí softwaru NucleoView™ automaticky ukládají a jsou díky tomu kdykoliv přístupné.

Vizuální kontrola počtu buněk

Správné určení populace buněk k počítání má zásadní důležitost i pro prosté počítání buněk a analýzy životnosti. Hlavní předností obrazové cytometrie na přístroji NC-200™ je možnost propojení pořízených snímků s fluorescenčními diagramy. Intuitivní software NucleoView™ umožňuje jednoduše a přesně definovat sčítací filtry a díky tomu počítá pouze správné položky ve správné populaci – jednak všech a jednak mrtvých buněk.

chemometec_pic-2-nc200.png

Softwarový nástroj NucleoView™ umožňuje jednoduché propojení pořízeného snímku diagramem fluorescence a nastavením sčítacích filtrů.

Přesný sčítač pro silně agregované buňky

Při analýze agregovaných buněk počítá NucleoCounter® NC-200™ buňky s jádrem podle fluorescenčního obarvení DNA. Na základě pečlivě propracovaného systému lyzačního pufru nabízí ChemoMetec A/S optimalizovaný protokol počítání a stanovení životnosti silně agregovaných buněk ve dvou krocích. V prvním kroku jsou buňky lyzují a sčítají podle fluorescenčního obarvení DNA. Ve druhém kroku se sčítají pouze mrtvé buňky. Do 2 minut sestaví NucleoCounter® NC-200™ přesnou zprávu o životnosti a počtu buněk.

Optimalizovaný protokol sčítání buněk na mikronosičích

NucleoCounter® NC-200™ nabízí jedinečný protokol počítání a stanovení životnosti buněk kultivovaných na mikronosičích bez potřeby oddělení. S reagenciemi A100 a B se buňky lyzují a jádra se přenášejí do suspenze pro sčítání pomocí NC-200™ (obrázek 4). Stanovení počtu mrtvých buněk se provádí na základě předpokladu, že mrtvé buňky jsou v suspenzi volné a už nelpí na mikronosiči.

Přesný sčítač pro kmenové buňky odvozené z adipózní tkáně

Kmenové buňky odvozené z adipózní tkáně a mezenchymální kmenové buňky ze stromální vaskulární frakce jsou velmi významné tím, že jako multipotentní kmenové buňky jsou dobře přístupné a lze je v dostatečném počtu purifikovat přímo z adipózní tkáně. Stanovení počtu buněk a životnosti kmenových buněk odvozených z adipózní tkáně přímo ze stromální vaskulární frakce je zvláště pozoruhodné proto, že micely a mikrovezikuly jsou při ručním počítání i počítání mnoha jinými automatickými sčítači
lehko zaměnitelné za buňky.
NucleoCounter® NC-200™ počítá pouze buňky s jádry a tím zmíněný problém řeší  (obrázek 5). Přidáním lyzačního pufru dochází k lyzaci buněk a ostatních částic v membránovém pouzdru a v suspenzi zůstávají pouze volná jádra pro obarvení a počítání pomocí DAPI a NucleoCounter® NC-200™.

Počítání jednojaderných buněk periferní krve ve vzorku plné krve

Jednojaderné buňky periferní krve jsou buňky s jedním kulatým jádrem. Jednojaderné buňky periferní krve jsou kritickou součástí imunitního systému, a jsou proto velmi zajímavé pro biologický výzkum v nejširším měřítku. Mezi standardní metody separace a hodnocení obsahu jednojaderných buněk periferní krve v buněčném vzorku patří separace na hustotním gradientu (Ficoll) následovaná počítáním a stanovením životnosti jednojaderných buněk periferní krve ve vzorku. Stanovení počtu a životnosti jednojaderných buněk periferní krve lze ovšem provádět přímo z krevního vzorku bez zdlouhavé purifikace.
Pomocí NucleoCounters® NC-200™, NC-250™ a NC-3000™ lze celkové hodnoty životnosti a počtu leukocytů stanovit z buněčného vzorku obsahujícího krevní destičky i červené krvinky (obrázek 6).
Přidáním krevního lyzačního pufru Solution 17 dochází k lyzaci červených krvinek a rozpuštění hemoglobinu. Zbývající buňky s jádrem se pak obarví pomocí akridinové oranže (zeleně) a DAPI (modře). Destičky nejsou do sčítání zahrnuty, protože jsou obarveny jen velmi slabě. Obrazová cytometrie pomocí přístrojů řady NucleoCounter®, tj. NC-200™, NC-250™ a NC-3000™, umožňuje rychlé, přesné a jednoduché stanovení životnosti a počtu leukocytů přímo ze vzorků periferní krve.

Validace podle SVP/SLP a 21 CFR části 11

NucleoCounter® NC-200™ koncepčně řešen pro jednoduchou implementaci do laboratoří pracujících v systému validace podle SVP/SLP a 21 CFR části 11. Integrované protokoly pro IQ, OQ a PQ zajišťují standardizaci konzistentního fungování. Prvky jako standardizované zprávy ve formátu pdf, sledování postupu uživatele a kontrolní sledování umožňují dokumentovat veškeré kroky a činnosti. S vysokou mírou opakovatelnosti a konsistentnosti měření je NucleoCounter® NC‑200™ ideální volbou pro automatizované počítání buněk v laboratořích  pracujících v systému validace podle SVP/SLP a 21 CFR části 11.