Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „VOP“) jsou součástí všech smluv uzavřených mezi prodávajícím ohledně dodání věci, zboží či služeb kupujícímu. Tyto smluvní podmínky zavazují jako součást smlouvy kupujícího a prodávajícího ve vztahu z uzavřené smlouvy, ledaže uzavřená smlouva výslovně tyto VOP či jejich část vyloučí.

1.2. Prodávajícím se rozumí společnost Animalab s.r.o., IČ 03325008, DIČ CZ03325008, se sídlem Na Bateriích 505/57, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 230401 (dále jen „prodávající“ či „Animalab“).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva kupní či jiná smlouva, mezi kupujícím a prodávajícím uzavřená, podle níž kupující má dodat zboží (vč. případných služeb) kupujícímu (dále též jen "smlouva").

1.4. Kupující je povinen se seznámit s těmito VOP ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro veškerá plnění z uzavřené smlouvy a plnění podle těchto VOP, v opačném případě se lhůty prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

1.5. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito VOP.

1.6. Vzájemná práva a povinnosti stran výslovně ujednaná ve smlouvě mezi nimi uzavřené mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Ustanovení ve smlouvě mezi stranami uzavřené a ustanovení těchto VOP mají přednost před ustanoveními zákona, ledaže jde o takové ustanovení zákona, od nějž se strany nesmí odchýlit.

1.7. Definice pojmů se vykládá tak, jak vyplývá ze smlouvy mezi stranami uzavřené, jinak podle těchto VOP.

1.8. K údajům a informacím, které si strany poskytly jinak, než přímo ve smlouvě mezi nimi uzavřené nebo v těchto VOP, se nepřihlíží; uzavřením smlouvy se nahrazují veškerá dosavadní ujednání stran.

1.9. Jakékoli ustanovení v objednávce kupujícího zavazuje kupujícího, jen pokud bylo výslovně přijato resp. potvrzeno kupujícím; jestliže prodávající učinil kupujícímu nabídku o určitém obsahu a kupující ji přijal, avšak uvedl v přijetí nabídky doplňky nebo odchylky, které nemění nabídku podstatně, je nabídka přijatá, avšak prodávající je vázán takovými uvedenými doplňky nebo odchylkami, jen pokud je výslovně přijme.

1.10. V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

2. Dodání zboží

2.1. Dodáním zboží se rozumí jeho předání prodávajícím kupujícímu. V případě zajištění dopravy zboží prostřednictvím dopravce se dodáním zboží rozumí okamžik jeho předání prvnímu dopravci.

2.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy zboží opustí prostory prodávajícího (EXW Lysolaje). Prodávající odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání.

3. Odpovědnost za vady dodaného zboží (reklamační řád)

3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které zboží mělo již při předání zboží, a to za dále uvedených podmínek.

3.2. Kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady, pouze pokud splnil svoji povinnost prohlédnout zboží a vady řádně vytknout. Kupující je povinen, s ohledem na specifickou povahu zboží, vytknout prodávajícímu jakékoliv vady zboží nejpozději
a. v den, kdy kupující zboží převzal, jde-li o vadu v tu dobu zjistitelnou, nebo
b. bezodkladně poté, kdy vadu bylo možné zjistit při řádném a běžném používání věci, nejdéle však ve lhůtě 24 měsíců od dodání věci (zboží).

3.3. Kupující je povinen prokázat skutečnost, že vytčenou vadu mělo zboží již v okamžiku jeho dodání; to neplatí v případech odpovědnosti ze záruky, pokud ji prodávající poskytnul (čl. 4).

3.4. Prodávající má volbu způsobu uspokojení práva kupujícího z vady zboží, a to jedním z těchto způsobů:
a. odstraněním vytčené vady, pokud je takové odstranění možné,
b. poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo
c. dodáním náhradního (popř. chybějícího) zboží.

3.5. Pokud kupující prodávajícímu řádně vytknul vadu zboží a prodávající neuspokojil kupujícího poskytnutím plnění podle čl. 3.4 ani ve lhůtě jednoho měsíce, má kupující právo odstoupit od smlouvy, pouze však je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena podstatným způsobem; právo kupujícího odstoupit od smlouvy zaniká, neuplatní-li jej kupující obratem, nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy mu právo odstoupit vzniklo. To neplatí, dohodnou-li se strany na jiném řešení.

3.6. Lhůta podle čl. 3.2 písm. b) nezačíná běžet znovu poskytnutím plnění podle čl. 3.4; avšak prodlužuje se (neběží) po dobu od vytčení vady do poskytnutí plnění podle čl. 3.4.

3.7. Kupující práva z vad dodaného zboží uplatňuje na adrese prodávajícího:
Animalab s.r.o.
Lysolajské údolí 53
165 00 Praha 6 - Lysolaje.
a to tak, že kupující doručí ve lhůtě na uvedenou adresu prodávajícího
- vadnou věc (zboží) včetně příslušenství
- sdělení, ve kterém uvede podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a
- kopii dokladu o zakoupení.

3.8. Prodávající na požádání vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna a co je jejím obsahem.

3.9. Kupující si je vědom, že nepředá-li vadné zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3.10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží, u kterého je vytýkána vada, v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné nakládání se zbožím.

3.11. Kupující má právo též na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním práva z vad zboží, a to v rozsahu nejmenších nutných nákladů. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. Toto právo zaniká, není-li uplatněno kupujícím u prodávajícího do 2 týdnů od okamžiku, kdy prodávající poskytnul kupujícímu plnění podle čl. 3.4.

3.12. Kupující nemá právo z vad zboží, jestliže k vadě došlo v důsledku, či v souvislosti s některým z těchto faktorů:
a. mechanickým poškozením zboží,
b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecně předpokládatelnými způsoby rozumného užívání,
h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i. úpravou zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
l. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
m. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, vč. případné škody v důsledku toho vzniklé,
n. nebo pokud u zboží byla porušena ochranná pečeť, informativní nálepka či sériové číslo.

4. Záruka

4.1. Prodávající může poskytnout kupujícímu i záruku za jakost zboží, kterou se prodávající zaručuje, že zboží bude mít ujednané vlastnosti po celou dobu záruky.

4.2. Prodávající záruku poskytne
a. jednostranným prohlášením vůči kupujícímu,
b. vyznačením na obalu zboží, popř. vydáním záručního listu nebo
c. smluvním ujednáním.
Pokud záruka není poskytnuta některým z těchto způsobů, platí, že záruka není poskytnuta.

4.3. Pro záruku, reklamaci (uplatnění práva ze záruky), právo volby plnění a další vzájemná práva a povinnosti při uplatnění práv ze záruky se použijí pravidla pro uplatnění práva z vadného plnění ujednaná v těchto VOP, zejména v čl. 3; čl. 3.1 a 3.3 se nepoužijí.

5. Kompatibilita

5.1. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, prodávajícím či výrobcem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi (vč. firmware, BIOSu apod.), jejichž funkčnost nebyla výslovně ujednána.

5.2. Pokud byla ujednána kompatibilita zboží s určitými verzemi softwaru (vč. firmware, BIOSu apod.), nezaručuje prodávající kompatibilitu zboží s pozdějšími ani předchozími verzemi (vč. jazykových a dalších mutací) softwaru; byla-li ujednána kompatibilita s určitým software bez uvedení verze, platí, že zboží je kompatibilní se software ve verzi, kterou prodávající kupujícímu sdělí.

5.3. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění práva z vady zboží (reklamaci zboží v záruce) povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady.

6. Zvláštní a závěrečná ustanovení

6.1. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

6.2. Práva a povinnosti ze smluv resp. dodávek mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České Republiky, zejména zák. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to i v případě mezinárodního prvku v takovém smluvním vztahu

6.3. Strany budou řešit veškeré spory nejprve smírnou cestou. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, pak příslušnými k řešení sporů jsou české soudy s tím, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, Občanského soudního řádu v platném znění, je místně příslušným soudem obecný soud prodávajícího, případně krajský soud, do jehož působnosti tento obecný soud spadá.